3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив


^ 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В резултат на изпълнение на „Програма на КЦМ АД, Пловдив за замяна на суровини, съдържащи сяра и други вредни вещества с други цинксъдържащи полупродукти” през 2007 година 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив беше осъществен внос на 1196 t цинков синтер и 5115 t вторичен цинк от Холандия. С това реално се намали количеството на цинков концентрат, преработен в технологичните инсталации.

Чрез преработката на вторични оловосъдържащи суровини и отпадъци 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив (оловна паста, решетки, клеми), получавани в новата Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори е намалено количеството на преработения през годината оловен концентрат и са подобрени екологичните характеристики на 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив инсталациите в ОПОЛС.

В КЦМ АД, Пловдив не се използват и преработват забранени с нормативен акт вещества и препарати.

В резултат на предприетите допълнителни деяния за подобряване ефективността на инсталацииите по отношение на употребата 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив на суровини, спомагателни материали и горива, през 2007 година са постигнати следните стойности на средногодишни разходни норми за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива:

^ Таблица 3.3.1 Използвани суровини 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив за всяка инсталация

Суровини^ Годишно количество, съгласно КР


Количество за единица продукт, съгласно КР
^ Употребено годишно количество


Количество за единица продукт


Съответст-вие


Оловен концентрат

101 500

1.33  1.56

72060

1.20

Да

Цинков концентрат

167 200

1.73  2.20

133005

1.85

Да

^ Таблица 3.3.2 Използвани спомагателни материали за всяка инсталация

^ Спомагателни материали


Годишно количество съгласно КР, t


Количество 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив за единица продукт, съгласно КР
^ Употребено годишно количество,t

Количество за единица продукт


Съответс-

твие


ЗАВОД ЗА Создание НА ОЛОВО И СПЛАВИ, вкл. Инсталация за преработка на амортизирани оловно-кисели акумулатори и Цех 330 за создание 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив и преработка на благородни метали и сплавите им

Амонит

0.200

-

-

-

-

Графитни електроди

30

0.46 kg/t Pb

18,8

0.31

Да

Сода каустик

650

9.80 kg/t Pb

574,2

9,55

Да

Селитра

750

10.50 kg/t Pb

620,1

10,32

Да

Сяра на останки

72

1.1 kg/t Pb

60,7

1,01

Да

Калций

40

0.65 kg/t Pb

37,8

0,63

Да

Магнезий

150

2.25 kg/t Pb

132,7

2,21

Да

Антимон за рафинация

40

0.60 kg/t Pb

23

0,38

Да

Антимон за сплави

160

40.00 kg/t 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив сплав

67,8

25,84

Да

Варова пепелина

19000

292 kg/t Pb

7023

116,83

Да

Флокулант

0,65

0,03 kg/t преработени акумулатори

0,098

0,028

Да

^ ЗАВОД ЗА Создание НА ЦИНК И СПЛАВИ

Активен въглен

-

0.50 kg/t Zn

34,5

0,48

Да

Калиев етилксантогенат

-

2.75 kg/t Zn

145,5

2,03

Да

Калиев перманганат

-

2.30 kg/t Zn

163,6

2,28

Да

Алуминий прокат

-

2.00 kg/t Zn

138,5

1,93

Да

Стронциев карбонат

-

1.5 kg/t Zn

66,5

0,93

Да

Амониев хлорид

-

0.9 kg/t Zn

41,3

0,58

Да

^ ЗАВОД ЗА 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив Создание НА СЯРНА КИСЕЛИНА И ПАРА

Диванадиев петооксид

Допълване по необходимост, 20 t

-

Не е допълвано
-

Сода каустик

350 t

-

2

-

Да

^ ЦЕНТРАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ЦПСОВ)

Ферихлорид

20 t

-

20

-

Да

Сярна киселина

8 t

-

8

-

Да

Негасена вар

1700 t

-

1119

-

Да

Флокулант

6 t

-

2

-

Да

Натриева база

70 t

-

2

-

Да

^ Таблица 3.3.3 Използвани горива през 2007 г.

ГориваГодишно количество, съгласно 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив КР


Количество за единица продукт1), съгласно КРУпотребено годишно количество

Количество за единица продукт


Съответс-твиеКотелно гориво

16400 t

-

12 614 t

-

Да

Природен газ

6900 хил. Nm3

-

5283 хил. Nm3

-

Да

Кокс едра фракция

39 500 t

-

31 236 t

-

Да

Кокс ситна фракция

30 000 t

-

29 900 t

-

Да
^ 3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Изикванията за 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив съхранение на суровините, спомагателните материали и гиривата са изложени в Условие 8.3.4. от КР№1 - Съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива.

По Условие 8.3.4.1. използваните в технологичните процеси вещества, класифицирани като опасни в Закона за защита 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, се транспортират и съхраняват съгласно стандартните съвети за безопасност (R и S фрази), посочени в Наредба за реда и начина за класификацията, опаковане 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив и етикиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, приета с ПМС 316/20.12.2002 г., обн. ДВ бр.5/17.01.2003 г.

За всички опасни химични вещества са изготвени Информационни листове са безопасност, които са 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив предоставени и налични в складовите помещения и на работните площадки.

Съхраняването на различните по своите характеристики и свойства се извършва разделно, в отделни складови помещения, с цел предотвратяване на евентуално 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив взаимодействие меж тях и възникване на нежелани инциденти и аварии.

По Условие 8.3.4.2., Условие 8.3.4.3., Условие 8.3.4.4. готовата продукция от Завод за создание на сярна киселина, както и горивата мазут, бензин и нафта се 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив съхраняват в съответствие с изикванията на КР№1/2007 г.г.

Съгласно действащите по СУОС процедури специалистите от отдел „Екология” извършват периодични проверки за течове, разливи и други несъответствия. При установяване на такива, същите 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив се документират в Оперативен документ8.5-02 „Лист за коригиращи деяния”. През 2007 год. e регистрирано едно нарушение: в следствие на проливни дъждове са препълнени резервоара и ямата за съхранение на отработени масла. След издаване на разпореждане 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив на отговорните лица са поставени срокове за отстраняване на несответствието.

Не са установени течове от тръбната преносна мрежа либо от резервоари, съхраняващи течни материали либо горива.

Условие 8.3.4.5.1. Съхранението на флокулант 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив се осъществява в оригиналните опаковки в закрития Централен склад, който е с бетонова база.

Условие 8.3.4.5.2. Реагентите за ЦПСОВ се съхраняват в склад Реагентно отделение към ЦПСОВ, който е снабден с киселинно устойчива 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив изолация, а съдовете са снабдени с обваловки с обем, достатъчен да поеме обема на съответния съд.

Условие 8.3.4.6. и 8.3.4.7. За съхранението на цинк-съдържащите суровини в процес на изграждане е нов Склад, който отговаря напълно 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив на всички съвременни изисквания. Той ще бъде завършен и ще бъде пуснат в експлоатация до края на І-вото полугодие на 2008 г.

^ 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Всички замърсители, изхвърляни през 2007 г. в околната среда (въздух, вода, почви) в резултат на дейността на КЦМ, АД са охарактеризирани в Таблица 1. Данните в 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив таблицата са получени чрез изчисления, с използване на резултатите от провеждания собствен мониторинг, а конкретно:

^ Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

№.

^ CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове
(колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ.
(колона 2)

kg/год.

^ Праг за 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив создание, обработка либо употреба
(колона 3)

kg/год.

във въздух (колона 1a)

kg/год.

във води (колона 1b)

kg/год.

в почва (колона 1c)

kg/год.

2#

630-08-0

Въглероден оксид (CO)

2527176

M, C

-

-

2027176

*

8#

-

Азотни оксиди (NOx/NO 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив2)

116544

M, C

-

-

16544

*

11#

-

Серни оксиди (SOx/SO2)

4131117

M, C

-

-

3981117

*

17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)

-

“-“

(0,0004)

M, C

-

-

**

18#

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

60

M, C

“-“

(0,258)

M, C

-

50

*, **

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

-

“-“

(0,124)

M, C

-

-

**

21#

7439-97-6

Живак и съединенията му 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив (като Hg)

-

“-“

(<0,006)

M, C

-

-

**

23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)

7111

M, C

“-“

(0,799)

M, C

-

6911

*, **

24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

15570

M, C

“-“

(3,713)

M, C

-

15370

*, **

76#
Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C либо ХПК/3)

-

“-“

(<0,120)

M, C

-

-

**

86#

-

Фини прахови час-тици < 10μm 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив (PM10)


“-“

(31057)

M, C

-

-

-

*

-

-

Желязо

-

0,591

M, C

-

-

-

Забележка - PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) – В страната няма акредитирана лаборатория за определяне на този показател. КЦМ е в процедура на преговори с акредитирана 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив немска лаборатория. Очаква се измерванията на трите точкови източника №№ 7, 15 и 16, съгласно КР да се извърши през м. май-юни 2008 г.

^ Използвани методи за определяне на показателите в колони 1а) , 1b), 1c):

№.

^ CAS номер

Замърсител

Използван способ

2#

630-08-0

Въглероден оксид 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив (CO)

Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 с последващо изчисляване,М,С

8#

-

Азотни оксиди (NOx/NO2)

Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 с последващо изчисляване,М,С

11#

-

Серни оксиди (SOx/SO2)

Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 и БДС 17.2.4.04 с 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив последващо изчисляване, М,С

17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)

Във води – БДС EN ISO 11969 с последващо изчисляване

М,С

В почви – БДС 17.4.4.01-79, М

18#

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

Във въздух – БДС EN 14385 с последващо изчисляване, М 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив,С

Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С

В почви – ISO 11047, М

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С

В почви – ISO 11047, М

21#

7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив)

Във води – БДС 12419-82 с последващо изчисляване, М,С

23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)

Във въздух - БДС EN 14385 с последващо изчисляване, ^ М,С

Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С

В почви – ISO 11047, М

24#

7440-66-6

Цинк 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив и съединенията му (като Zn)

Във въздух – ВВЛМ 1-2/2003 с последващо изчисляване, ^ М,С

Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С

В почви – ISO 11047, М

76#

-

Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C либо ХПК 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив/3)

Във води - БДС 17.1.4.02 с последващо изчисляване, М,С

86#

-

Фини прахови час-тици < 10μm (PM10)

Във въздух - БДС 17.2.4.02 с последващо изчисляване, М,С

-

-

Желязо

Във води - БДС 3425 с последващо изчисляване, М,С^ 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив въздух.

Информацията за емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, съобразно условията на Комплексното разрешително е показана в Таблица 2.

^ Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух – РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ


Параметър


ЕдиницаНДЕ,

съгласно КР

(устрайство № - НДЕ, mg 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив/Nm3)

Резултати от мониторинг, mg/Nm3


Честота на мониторингСъответс-твие


%


Непрекъснат

мониторинг

Периодичен

мониторинг

Въглероден оксид (СО)

mg/Nm3

ТИ 22-170

-

<50

1 път/годишно

100%

ТИ 24-100

-

<50

1 път/годишно

100%

ТИ 25-100

-

<10

1 път/годишно

100%

ТИ 26-100

-

<50

1 път/годишно

100%

ТИ 7-без норма

-

735.0

1 път/годишно

-

ТИ 15-без норма

-

275,0

1 път/годишно

-

ТИ 16-без норма

-

64.2

1 път/годишно

-

Азотни 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив оксиди

(Nox/NO2)

mg/Nm3

ТИ7-60

-

29,0

1 път/годишно

100%

ТИ15-60

-

12,3

1 път/годишно

100%

ТИ16-60

-

13,35

1 път/годишно

100%

ТИ 22-50

-

42,0

1 път/годишно

100%

ТИ 24-250

-

<50

1 път/годишно

100%

ТИ 25 -250

-

188,6

1 път/годишно

100%

ТИ 26-250

-

<50

1 път/годишно

100%

Серен диоксид, SO2

mg/Nm3

ТИ 7 – 450

1034,65

-

Непрекъснат

83,33%

ТИ 15 – 450

300,18

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 16 – 450

-

425,5

1 път/годишно

100 %

ТИ 22-200

-

158,0

1 път 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив/годишно

100 %

ТИ 23 – конверсия

99,7 %

99,83%

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 24-35

-

<15

1 път/годишно

100 %

ТИ 25-35

-

<15

1 път/годишно

100 %

ТИ 26-35

-

<10

1 път/годишно

100 %

Серен триоксид SO3

mg/Nm3

ТИ 23 – 120


-

0,004

1 път/годишно

100 %

Останки/ФПЧ

mg/Nm3

ТИ 1 – 5

-

4,6

1 път/годишно

100 %

ТИ 2 – 5

-

4,5

1 път/годишно

100 %

ТИ 3 – 5

-

4,5

1 път/годишно

100 %

ТИ 4 – 5

-

4,3

1 път/годишно

100 %

ТИ 5 – 5

-

4,6

1 път/годишно

100 %

ТИ 6 – 5

-

4,7

1 път/годишно

100 %

ТИ 7 – 5

5,28

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 8 – 5

-

4,8

1 път/годишно

100 %

ТИ 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив 9 – 5

-

4,9

1 път/годишно

100 %

ТИ 10 – 5

-

4,6

1 път/годишно

100 %

ТИ 11 – 5

-

4,1

1 път/годишно

100 %

ТИ 12 – 5

-

4,4

1 път/годишно

100 %

ТИ 13 - 5

-

Не е в експлоатация от 2003 г.

1 път/годишно

-

ТИ 14 – 5

-

4,3

1 път/годишно

100 %

ТИ 15 – 5

3,66

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 16 – 5

-

4,6

1 път/годишно

100 %

ТИ 17 – 5

-

4,7

1 път/годишно

100 %

ТИ 18 – 5

-

4,1

1 път/годишно

100 %

ТИ 19 – 5

-

4,2

1 път/годишно

100 %

ТИ 20 – 5

-

4,8

1 път/годишно

100 %

ТИ 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив 21 – 5

-

4,5

1 път/годишно

100 %

ТИ 22 – 80

-

9,9

1 път/годишно

100 %

ТИ 24

Не се нормира, тъй като рафинационните котли са газифицирани от края на 2004 г. (КР, условие 9.2.1.6.1. за ТИ 24)

ТИ 26

Не се нормира (КР, условие 9.2.1.6.1. за ТИ 26 след газификация)

ТИ 27 - 5

-

4,2

1 път/годишно

100 %

ТИ 28 – 5

-

4,4

1 път 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив/годишно

100 %

ТИ 29 – 10

-

<3,0

1 път/годишно
Кадмий и съдиненията му (Cd)

mg/Nm3

ТИ 1 – 0,01

-

0,008

1 път/годишно

100 %

ТИ 2 – 0,01

-

0,007

1 път/годишно

100 %

ТИ 3 – 0,01

-

0,007

1 път/годишно

100 %

ТИ 4 – 0,01

-

0,0086

1 път/годишно

100 %

ТИ 5 – 0,01

-

0,002

1 път/годишно

100 %

ТИ 6 – 0,01

-

0,0088

1 път/годишно

100 %

ТИ 7 – 0,01

-

0,0083

1 път/годишно

100 %

ТИ 9 – 0,01

-

0,002

1 път/годишно

100 %

ТИ 10 – 0,01

-

0,008

1 път/годишно

100 %

ТИ 11– 0,01

-

0,006

1 път/годишно

100 %

ТИ 12– 0,02

-

0,012

1 път 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив/годишно

100 %

ТИ 13 – 0,02

-

Не е в експлоатация от 2003 г.

1 път/годишно

-

ТИ 14 – 0,02

-

0,009

1 път/годишно

100 %

ТИ 15 – 0.02

-

0,014

1 път/годишно

100 %

ТИ 16 – 0,02

-

0,015

1 път/годишно

100 %

ТИ 17 – 0,02

-

0,015

1 път/годишно

100 %

ТИ 18 – 0,02

-

0,017

1 път/годишно

100 %

ТИ 27 – 0,018

-

0,009

1 път/годишно

100 %

ТИ 28 – 0,02

-

0,016

1 път/годишно

100 %

Олово и съединения-та му (Pb)

mg/Nm 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив3

ТИ 1 – 2

-

0,96

1 път/годишно

100 %

ТИ 2 – 2

-

0,94

1 път/годишно

100 %

ТИ 3 – 2

-

0,94

1 път/годишно

100 %

ТИ 4 – 2

-

1,15

1 път/годишно

100 %

ТИ 5 – 2

-

1,80

1 път/годишно

100 %

ТИ 6 – 2

-

1,86

1 път/годишно

100 %

ТИ 7 – 1.8

-

1,23

1 път/годишно

100 %

ТИ 9 – 1.4

-

0,29

1 път/годишно

100 %

ТИ 10 – 1.3

-

0,50

1 път/годишно

100 %

ТИ 11– 0.14

-

0,07

1 път/годишно

100 %

ТИ 12– 2.2

-

1,30

1 път/годишно

100 %

ТИ 13 – 0,18

-

Не е в експлоатация от 2003 г.

1 път/годишно

-

ТИ 14 – 0.37

-

0,15

1 път/годишно

100 %

ТИ 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив 15 – 1.8

-

0,34

1 път/годишно

100 %

ТИ 16 – 1.8

-

0,99

1 път/годишно

100 %

ТИ 17 – 1.2

-

0,55

1 път/годишно

100 %

ТИ 18 – 1.1

-

0,35

1 път/годишно

100 %

ТИ 27 – 0,115

-

0,10

1 път/годишно

100 %

ТИ 28 – 0.107

-

0,092

1 път/годишно

100 %

ТИ 29 – 0.5

-

0,024

1 път/годишно

100 %ДЕБИТNm3/h

TИ 1-4700

-

46135

1 път/годишно

100 %

TИ 2-50000

-

49663

1 път/годишно

100 %

TИ 3-16000

-

4060

1 път/годишно

100 %

ТИ 4-55000

-

45493

1 път/годишно

100 %

ТИ 5-68000

-

59070

1 път/годишно

100 %

ТИ 6-65000

-

55446

1 път/годишно

100 %

ТИ 7-550000

393490

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 8-10500

-

7760

1 път/годишно

100 %

ТИ 9-2000

-

1993

1 път 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив/годишно

100 %

ТИ 10-2000

-

1446

1 път/годишно

100 %

ТИ 11-3000

-

2986

1 път/годишно

100 %

ТИ 12-2500

-

2321

1 път/годишно

100 %

ТИ 13-8000
Не е в експлоатация от 2003 г.

1 път/годишно

-

ТИ 14-14000

-

13276

1 път/годишно

100 %

ТИ 15-160000

128370

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 16-26000

-

25633

1 път/годишно

100 %

ТИ 17-8000

-

5227

1 път/годишно

100 %

ТИ 18-6100

-

5990

1 път/годишно

100 %

ТИ 19-30000

-

27384

1 път/годишно

100 %

ТИ 20-21000

-

14480

1 път/годишно

100 %

ТИ 21-7000

-

6405

1 път/годишно

100 %

ТИ 22-35200

-

13200

1 път/годишно

100 %

ТИ 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив 23-49000

38990

-

Непрекъснат

100 %

ТИ 24-15500

-

12050

1 път/годишно

100 %

ТИ 25– 32400

-

6456

1 път/годишно

100 %

ТИ 26-2200

-

7120

1 път/годишно

100 %

ТИ 27 - 6500

-

5250

1 път/годишно

100 %

ТИ 28-3500

-

3178

1 път/годишно

100 %

TИ 29-8000

-

7508

1 път/годишно

100 %

Сажди

Nm3/h

ТИ 22 – 50

-

26,67

1 път/годишно

100

ТИ 26

-

Не се нормира - условие 9.2.1.6.1. за ТИ 26 след газификация

Забележка: Показателят „PCDD (диоксини) (като 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив Teq) в периода м.ноември-декември 2007 г. не е измерван, тъй като в страната няма акредитирана лаборатория за определянето му. КЦМ е в процедура на преговори с акредитирана немска лаборатория. Очаква 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив се измерванията на трите точкови източника №№ 7, 15 и 16, съгласно КР да се извърши през м. май-юни 2008 г.

От таблицата се вижда, че нарушения НДЕ за емисии от неподвижни източници през 2007 г. не 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив са констатирани, с изключение на ТИ 7 – концентрация на серен диоксид. Проблемът ще бъде решен със строителството на ново Оловно создание.

^ 4.2.1. Изпълнение на условията в КР, свързани с контрола на работата на 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив пречиствателните съоръжения

Копия от протоколите от провеждания собствен периодичен мониторинг, в които са показани използваните изпитвателни методи, са приложени в Приложение към настоящия Доклад.

От Таблица 2 се вижда, че през 2007 г. няма констатирани несъответствия с разрешените 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив емисии на вредни вещества съгласно КР.

Годишният доклад от собствения непрекъснат мониторинг на емисии от ТИ №№ 7, 15 и 23 през 2007 г. е показан в Приложение към настоящия Доклад.

^ 4.2.2. Изпълнение на други условия от 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив КР:

По Условия 9.1.1.1. (ново), 9.2.1.7. (ново) и 9.6.4. (ново)

През месец октомври 2007 г. е въведена в експлоатация нова вентилационна система, включваща пречиствателно съоръжение пластинчат воден скрубер с демистер към Инсталацията за сепариране 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив на амортизирани оловно-кисели акумулатори (ТИ 29). По време на 72 ч. проби при въвеждане в експлоатация на съоръжението, е извършено изпитване на залегналите в КР емисионни характеристики. Всички измерени стойности са под указаните емисионни 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив норми (виж таблицата по-горе). Протоколите от изпитванията, проведени от акредитираната Лаборатория по екология при КЦМ, АД са дадени в приложение към настоящия доклад.

По Условия 9.3.2., 9.3.3. и 9.5.1.

КЦМ, АД е в 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив напреднал стадий на предпроектни проучвания за нова, съвременна разработка за создание на олово, в която ще са решени всички екологични проблеми, свързани с емисиите на серен диоксид, олово и кадмий, както и неорганизираните 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив емисии на останки, тежки метали и сернисти газове. Към настоящия момен е изрбана разработка и на евентуалния изпълнител е дадено задание за идеен проект. Очаква се строителните работи да започнат през 2009 г., а 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив пусковите работи да завършат не по-късно от 31.12.2010 г.

В тази връзка и поради големите мащаби на очакваните промени в технологичните схеми и използваното оборудване, в началото на 2008 г.е 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Кцм ад, пловдив открита процедура за нов цялостен ОВОС с последващо подаване на ново Заявление за издаване на ново комплексно разрешително.33-strategicheskoe-planirovanie-razvitiya-turistskogo-produkta-na-analiziruemom-predpriyatii-zao-sanatorij-moskva.html
33-struktura-pismennih-rabot-proektov-uchebnik-dlya-studentov-vseh-specialnostej-i-napravlenij-podgotovki.html
33-svobodnij-elektron-v-elektricheskom-pole-v-a-acyukovskij-teoriya-eksperimenti-vnedrenie.html